Frederikssund Kommune arbejder på præcis naturregistrering for beskyttede områder

Foto: Frederikssund Kommune.
dato

Frederikssund Kommune kortlægger beskyttet natur for at sikre en opdateret og nøjagtig registrering

Frederikssund Kommune er forpligtet til at registrere naturen, så den kan ses på Danmarks Arealinformation (DAI). Dette arbejde drejer sig om naturtyper, der er beskyttet i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. De specifikke naturtyper, der bliver kortlagt, omfatter moser, søer, ferske enge, strandenge og overdrev.

En biolog vil udføre arbejdet fra den 3. juni og måneden ud. Formålet er at kortlægge lysåben natur, rette på afgrænsningerne af registreret natur og registrere ny natur. Kommunen skal undersøge uoverensstemmelser og registrere ny natur, hvor det er nødvendigt. Lodsejere af arealer med eksisterende eller muligt ny natur er blevet informeret via brev.

En aftale mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening foreskriver, at kommunerne skal vedligeholde § 3-registreringen i løbende 10-årige perioder. Opdaterede data for naturtypen kan ses på Miljøportalen, og man kan få automatisk besked via tilmelding til Din Natur.

Som et specifikt eksempel er Tvinsmosen i Vinge klassificeret som et §3-område. Et foto af disse naturskønne områder er taget af Steven Rønnenkamp Holst fra Frederikssund Kommune.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/Juni/beskyttet-natur-kortlaegges

Kilde: Frederikssund Kommune